ဆက္္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း
Win Yan Kha မွ လူၾကီးမင္းတို႔၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရေစမည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ထားပါသည္၊ ဂ်ပန္ျပည္မ...
ေလလံဆြဲေပးျခင္း
Wun Yan Kha automobile မွ လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို ဂ်ပန္မွ ေလလံဆြဲေပးေနပါသည္။ ဂ်ပန္...

၀န္းရံခကားအေရာင္းစင္တာ

၀ယ္ယူအားေပးထားေသာ customer မ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ႔မႈရရွိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ companyမွလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။.
မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ားကိုလည္း လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

Call: 9512900064

Want to E-mail to us? wunyankha.autocenter@gmail.com

http://www.facebook.com/wunyankha

1
၀န္ေဆာင္မႈ

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏၀န္းရံခကားအေရာင္းစင္တာ မွ ၀န္ေဆာင္မႈကိစၥ အ၀၀ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူျပီး ေနာက္ပိုင္း ကားအပိုပစၥည္း၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္လိုပါကလည္း လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္သည္ အထိ၀န္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ရံုးခ်ိန္အတြင္း customer မ်ား၏ မည္သည္႔အခက္အခဲကို မဆို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္းရံခမွ ၀န္ေဆာင္မႈအျပည္႔အ၀ျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔ကို ေစာင္႔ၾကိဳေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Read More
2
အရည္အေသြး

WYK မွ ေရာင္းခ်လိုက္ေသာ ကားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ျခင္း ေပးထားေသာ quality အား အာမခံျခင္း၊ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဝင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုျခင္း၊ ေရာင္းခ်လိုက္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ကြယ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ရဲရဲႀကီး အာမခံပါသည္။

Read More
3
ဆက္္ဆံေရး

Win Yan Kha မွ လူၾကီးမင္းတို႔၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရေစမည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ထားပါသည္၊ ဂ်ပန္ျပည္မွ ေလလံဆြဲရာမွ owner book ရသည္အထိ စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္၊ မည္သည္႔ customer မ်ိဳးမဆို ၾကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ားကိုလည္း လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

Read More

View by your favorite brand...

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေလလံဆြဲျပီးသား ကားေျမာက္မ်ားစြာထဲမွလည္း လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ကားမ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။  • FORD
  • GMC
  • MITSUBISHI PARJERO
  • TOYOTA
  • SUZUKI
  • HONDAI
  • NISSAN

၀န္းရံခ မွ ၀န္ေဆာင္မႈအျပည္႔အ၀ျဖင္႔
လူၾကီးမင္းတို႔ကို ေစာင္႔ၾကိဳေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Read More

Go to top